รับตรง58 ประเภทโควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 6 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 2)

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด (หน้า 3)
 • โควตานักกีฬา (หน้า 7)
 • โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ (หน้า 11)
 • โควตาเด็กดีมีคุณธรรม (หน้า 15)
 • โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 19)
 • โควตาผู้พิการ (หน้า 23)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมแอกกริททรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 27)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์