TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางกีฬา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 5 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 2 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 1 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน 2 คน
  • ศิลปอุตสาหกรรม 1 คน
  • การออกแบบสนเทศสามมิติ 1 คน
  • นิเทศศิลป์ 1 คน
  • ภาพยนตร์และวิดีโอ 1 คน
  • การถ่ายภาพ 1 คน
  • จิตรกรรม 1 คน
  • ประติมากรรม 1 คน
  • ภาพพิมพ์ 1 คน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม 1 คน
  • ครุศาสตร์เกษตร 3 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์ 2 คน
  • วิทยาศาสตร์การประมง 2 คน
  • พัฒนาการเกษตร 5 คน
  • นิเทศศาสตร์เกษตร 5 คน
  • เกษตรศาสตร์
   • พืชไร่ 5 คน
   • พืชสวน 5 คน
   • กีฏวิทยา 5 คน
   • โรคพืช 5 คน
   • ปฐพีวิทยา 5 คน
   • ภูมิทัศน์ 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 2 คน
  • เคมีสิ่งแวดล้อม 2 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 คน
  • สถิติประยุกต์ 2 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 1 คน
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน
 • วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
  • บริหารธุรกิจ
   • บริหารธุรกิจเกษตร 5 คน
   • บริหารเทคโนโลยี 5 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
  • วิศวกรรมระบบการผลิต 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
 • มีคุณสมบัติตามแต่ละคณะหรือสาขาที่กำหนดไว้
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9