TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 ความสามารถพิเศษ 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทความสามารถพิเศษระดับจังหวัด ภาค หรือประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2557 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
 • กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557 (สมัครด้วยตนเอง)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 คน
  • เคมี 20 คน
  • คหกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
  • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 20 คน
 • คณะครุศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 6 คน
  • พลศึกษา 10 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศิลปะการจัดการแสดง 10 คน
  • นวัตกรรมการออกแบบ 5 คน
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 20 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การตลาด 10 คน
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ) 5 คน
  • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
 • มีคุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14