TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 โควตาทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้ ม.ราชภัฏภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาทั่วไป 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2557 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
 • กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี 30 คน
  • ชีววิทยา 30 คน
  • คหกรรมศาสตร์ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน
  • สาธารณสุขศาสตร์ 50 คน
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ 50 คน
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 คน
  • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 50 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100 คน
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 30 คน
  • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 30 คน
  • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 30 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์ 30 คน
  • ศิลปะการแสดง 50 คน
  • นวัตกรรมการออกแบบ 50 คน
  • ภาษาอังกฤษ 50 คน
  • ภาษาจีนเพื่อสื่อสาร 60 คน
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 50 คน
  • ศิลปกรรม 50 คน
  • การพัฒนาชุมชน 50 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 100 คน
  • การตลาด 75 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ) 15 คน
  • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 55 คน
  • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 30 คน
  • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 100 คน
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต 30 คน
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย 15 คน
  • ดนตรีศึกษา 15 คน
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 คน
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 คน
  • สังคมศึกษา 15 คน
  • พลศึกษา 32 คน
  • ภาษาไทย 20 คน
  • คณิตศาสตร์ 15 คน
  • เคมี 15 คน
  • ภาษาอังกฤษ 15 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
 • มีคุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลนาบินหลา จังหวัดตรัง หรือสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19