รับตรง58 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 กันยายน 2557
 • (หน้า 25)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 3, 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช. หรือปวส.
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 • (หน้า 25)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์