TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 การเมืองและการระหว่างประเทศ-อินเตอร์ ตรี+โท (BMIR) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ตรีควบโท (BMIR) คณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 – 5 หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 หรือมีผลสอบ IGCSE อย่างน้อยเท่ากับ C จำนวน 5 วิชาขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED อย่างน้อย 2,800 คะแนน
 • มีผลคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL
   • PBT ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนหรือ
   • IBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนหรือ
   • CBT ไม่น้อยกว่า 170 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • CU-TEP
   • ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (สอบก่อนปี 2556) หรือ
   • ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (สอบตั้งแต่ปี 2556)
  • SAT ไม่น้อยกว่า 50% ในส่วนของ Writing และ Critical Reading

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการ BMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์