รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเซรามิก
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมโลหการ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมธรณี
  • วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรรมแอกกริททรอนิกส์
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นิเทศศาสตร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • สารสนเทศศึกษาและซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
  • การจัดการการตลาด
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • +อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • +อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติและความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  • เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์