รับตรง58 +ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2558

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมพิจารณามอบทุนการศึกษา ทุน 45 ปีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะดนตรี
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่ได้รับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด

เว็บไซต์