รับตรง58 นักเรียนในและต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง58 นักเรียนในและต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • จีนศึกษา
  • การสอนภาษาจีน
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการบิน
 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
  • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาร หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายระดับชั้น Grade 12 หรือ Year 12 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้น High School หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
  • สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ เช่น General EducationDevelopment (GED), InternationalGeneral Certificate of Secondary Education (IGCSE) เป็นต้น
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์