รับตรง58 โควตา คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2558

รับตรง58 โควตา คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ โครงการจัดสรรโควต้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 คน
  • การท่องเที่ยว 10 คน
  • การโรงแรม 40 คน
 • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 15 คน
  • อาหารและโภชนาการ 45 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส.
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์