รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2558

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาส
  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • จะต้องเป็นผู้ที่บิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • 6 คน
 • กลุ่มที่ 2 รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • จะต้องเป็นผู้ที่มีบิดา หรือมารดามีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานีและยะลา ไม่น้อยกว่า 6 ปีติดต่อกัน
  • 18 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 24 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: