รับตรง58 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 3635 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์