TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียนเรียนดี กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 26 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 1-10 ของโรงเรียน โดยดูจาก
  • ผลการเรียนเฉลี่ยใน 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 3.75
  • คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) แต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 2 คนของทุกโรงเรียน
  • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  • โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
  • โรงเรียนบูรณะรำลึก
  • โรงเรียนมหาวชิราวุธ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • นักเรียนเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด ยื่นใบสมัครและแสดงความจำนงเข้าศึกษาผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4