TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 10)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 40 คน
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10