รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 40 คน
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์