รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.อุบลราชธานี 2558

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 36 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์