รับตรง58 โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง58 โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตานักเรียนเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-5 (4 ภาคการศึกษา) อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสายชั้น ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของสายชั้นแล้ว
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 348 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์