ปฏิทินรับตรง58 โควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

ปฏิทินรับตรง58 โควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 6 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557

โครงการที่เปิดรับ

  • โควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
  • โควต้านักกีฬา
  • โควตาดนตรีและนาฏศิลป์
  • โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
  • โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โควตาผู้พิการ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง58 โควตา 6 โครงการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

เว็บไซต์