รับตรง58 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย 2558

รับตรง58 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย 2558

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 กันยายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

คุณสมบัติ

  • มีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา มีจิตบริการสาธารณะ ขยันอดทน พร้อมฉายแววความเป็นแพทย์แผนไทย
  • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีปานกลางขึ้นไป
  • ได้เรียนวิชาพื้นฐานทางสายวิทย์หรือสายศิลป์มาเพียงพอ

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงราย 2558

เว็บไซต์