รับตรง58 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กันยายน – 7 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการผลิต
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์
  • สถิติ
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ชีวเคมี
  • สารสนเทศสถิติ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 132 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์