รับตรง58 โควตา มทร.ตะวันออก-บางพระ 2558

รับตรง58 โควตา มทร.ตะวันออก-บางพระ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2557 (สมัครด้วยตนเอง)
 • 23 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรกลวิธาน
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การบริหารธุรกิจเกษตร
  • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • การจัดการการบิน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 470 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์