รับตรง58 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

รับตรง58 โควตา คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการการบริการ 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม 4 ภาคการศึกษา ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศต้องมีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 4 ภาคการศึกษา ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ
 • มีคุณสมบัติพิเศษพื้นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์