รับตรง58 โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558

รับตรง58 โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • โควต้าโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก
  • มีผลการเรียน GPAX รวม 4 ภาคเรียน ม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • รับตรงโดยคณะเป็นผู้เลือก
  • ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25 (กรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคเรียน)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์