รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครเปิดคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียนจันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2557 (สาขาที่มีการสอบ)
 • 15 กันยายน – 28 ธันวาคม 2557 (สาขาที่ไม่มีการสอบ)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
 • สํานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สำนักวิชาบัญชี
 • สำนักวิชากฎหมาย
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สํานักวิชาการท่องเที่ยว
 • วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์