TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มฯ / หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กันยายน – 19 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 10)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 50 คน
 • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • กลุ่มที่ 2
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
  • เป็นนักเรียนโอลิมปิกวิชาการที่ผ่านการอบรมค่ายที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10