รับตรง58 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 • เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 2,697 คน
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์