TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง-กรุงเทพ-ชุมพร 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • กรุงเทพฯ
   • สัตวศาสตร์ 50 คน
   • วิทยาศาสตร์การประมง 50 คน
   • พัฒนาการเกษตร 25 คน
   • นิเทศศาสตร์เกษตร 35 คน
   • เกษตรศาสตร์ พืชไร่/พืชสวน/กีฏวิทยา/โรคพืช/ปฐพีวิทยา/ภูมิทัศน์ 210 คน
  • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ 30 คน
   • พืชสวน 30 คน
   • สัตวศาสตร์ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือกำลังหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และ
  • เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตและวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร หรือ
  • เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร เท่านั้น
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • ร่วม 460 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5