TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระบบรับตรงโดยคณะ (วิธีรับตรงพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2557 จากทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมอปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ด้านวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • ต้องมีผลคะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษ (สอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 25 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8