รับตรง58 โอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558

รับตรง58 โอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยวิธีรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 หรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของโครงการสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันระดับประเทศระหว่างปี 2555-2557 (กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.ปลาย ณ ปีที่แข่ง)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์