รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 1)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557 (สมัครทางเว็บไซต์)
 • 1 กันยายน – 17 ตุลาคม 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เว็บไซต์