TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 โควตาพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ปัตตานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 สิงหาคม – 21 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • การปกครอง 15 คน
  • การปกครองท้องถิ่น 15 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15 คน
  • นโยบายสาธารณะ 15 คน

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 • มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5