รับตรง58 13 โครงการทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558

รับตรง58 13 โครงการทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 13 โครงการทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • โควตาพิเศษ ม.ทักษิณสัญจร (TSU Active Recruitment)
  • สอบสัมภาษณ์
  • 25 สิงหาคม – 20 กันยายน 2557
  • (หน้า 2)
 • โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
  • โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนวิทย์ 1 คน/ศิลป์ 1 คน
  • 25 สิงหาคม – 20 กันยายน 2557
  • (หน้า 6)
 • โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  • สอบสัมภาษณ์
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 10)
 • โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 12)
 • โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สอบสัมภาษณ์
  • 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 16)
 • โครงการผู้นำท้องถิ่นรุ่นเยาว์
  • สอบสัมภาษณ์
  • 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 18)
 • โครงการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558
  • ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 20)
 • โครงการนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
  • พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 28)
 • โครงการเส้นทางสู่แดนมังกร
  • สอบสัมภาษณ์
  • 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 31)
 • โครงการทายาท อสม.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
  • พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
  • 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 33)
 • โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร
  • 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 35)
 • โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้
  • พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 38)
 • โครงการเพชรศิลป์
  • สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
  • 16 กันยายน – 20 ตุลาคม 2557
  • (หน้า 40)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตสงขลา
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการจัดตั้งคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • วิทยาเขตพัทลุง
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
  • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์