TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 สร้างพยาบาลของชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามโครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา ไม่เกิน 1 ปี หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร
 • มีผลการเรียนตลอด 5 – 6 ภาคการศึกษาเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง หรือสงขลา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4