TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง58 โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการไนติงเกล ประจําปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ประกาศรับ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับใบรับรองการฝึกปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ส่งรายชื่อพร้อมชุดสมัครของผู้สมัคร ที่ กลุ่มงานพยาบาลศาสตรศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4