รับตรง58 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ 2558

รับตรง58 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) 13 คน
 • คณะจิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยา) 3 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 6 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ 5 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ 8 คน
  • สาขาวิชาการปกครอง 2 คน
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 8 คน
  • หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 1 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 35 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา
 • มีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 98 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ