รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2558

รับตรง58 ผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ม.นเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และคะแนนการสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
 • เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก
 • ผู้สมัครต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 45 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์