รับตรง58 โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง58 โควตาทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • โควตารับตรงทั่วประเทศ
  • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน
 • โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • ป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
  • มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • ป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 3 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
  • ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ
 • โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  • ต้องเคยสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • รวม 7385 คน
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 53)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: