รับตรง58 นักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2558

รับตรง58 นักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • วิทยาลัยการศึกษา
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 4624 คน
 • (หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์