TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ในภาคการศึกษาต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิชาอื่นๆไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเห็นควร ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน (จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี)
 • เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร

จำนวนรับ

 • 24 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10