TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 คน
  • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 4 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวักที่กำหนด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (อำเภอเทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย)
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่สาขาวิชิชากำหนดดังนี้
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด
   • กำลังศึกษา ม.6 — ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว — ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
   • กำลังศึกษา ม.6 — ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว — ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ม.4-6) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนด อย่างน้อย 1 ปี
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 5 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10