TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 โครงการจุฬาฯ-ชนบท (สมเด็จพระเทพฯ) จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาประถม
  • สาขาวิชาประถมศึกษา
  • สาขาวิชามัธยมศึกษา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ
  • สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
  • สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครอง
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 8 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11