รับตรง58 โครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

รับตรง58 โครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 5 คน
 • คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15 คน
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 6 คน
  • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สาขาวิชาสถิติ 2 คน
  • สาขาวิชาการบัญชี 2 คน
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 15 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 คน
  • สาขาวิชาการปกครอง 2 คน
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 7 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ 6 คุณ
 • คณะอักษรศาสตร์ 5 คน
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
 • คณะจิตวิทยา 5 คน
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา 5 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับฯ เห็นควร โดยจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 122 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ