TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาทัศนศิลป์ 40 คน
 • สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 56 คน
  • วิชาเอกเรขศิลป์ 20 คน
  • วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) 20 คน
  • วิชาเอกนิทรรศการศิลป์ 10 คน
  • วิชาเอกหัตถศิลป์ (เซรามิก) 6 คน
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 30 คน
  • วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย 20 คน
  • วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก 20 คน
 • สาขาวิชานาฏยศิลป์ 40 คน
  • วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 10 คน
  • วิชาเอกนาฏศิลป์ตะวันตก 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสนใจและความสามารถในทางศิลปะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 166 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20