TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • วารสารสนเทศ
  • การกระจายเสียง
  • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
  • การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
  • วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
  • สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลงานหรือรางวัลที่แสดงถึงความสามารถทางวารสารศาสตร์และสารสนเทศ หรือมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมการอบรม หรือกิจกรรมด้านวารสารศาสตร์และสารสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9