รับตรง58 สู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2558

รับตรง58 สู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย ในด้านวิชาการหรือด้านการได้รับรางวัลทางด้านภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
 • ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (คิดเฉพาะวิชาพื้นฐาน 4 วิชา) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาดังนี้
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.80 ขึ้นไปและได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 หรือ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 ถึง 3.79 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 4.00 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือความถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยจำนวน 1 รางวัล หรือ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.50 ถึง 3.79 และได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 3.50 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4.00 จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือถนัดเป็นพิเศษทางด้านภาษาไทยจำนวน 2 รางวัล
  • เป็นผู้ที่มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) ดังนี้
   • สมัครสอบก่อนปี 2556 จะต้องมีคะแนนสอบ 470 คะแนนขึ้นไป
   • สมัครสอบตั้งแต่ปี 2556 จะต้องมีคะแนนสอบ 55 คะแนนขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ