รับตรง58 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์ คณะทันตะ ม.มหิดล 2558

รับตรง58 มหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทย์ คณะทันตะ ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • โครงการวิทยาเขต (หน้า 15)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา และศิลปะ (หน้า 16)
  • โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน้า 16)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  • โครงการวิทยาเขต (หน้า 18)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬา และศิลปะ (หน้า 18)
  • โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (หน้า 19)
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) (หน้า 20)
  • โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) (หน้า 20)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับการสมัครใช้ 4 ภาคการศึกษา และใช้ 6 ภาคการศึกษา สำหรับได้สิทธิ์เข้าศึกษา
 • (หน้า 14)

จำนวนรับ

 • รวม 204 คน
 • (หน้า 41)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 27)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์