รับตรง58 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2558 (ขยายเวลารับสมัคร)

รับตรง58 คณะวิจิตรศิลป์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2558 (ขยายเวลารับสมัคร)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2557
 • 19 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2557 (ขยายเวลารับสมัคร)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านแขนงใดแขนงหนึ่งเป็นอย่างน้อย โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีความสามารถทางด้านดนตรี ฟ้อนรำ งานหัตถกรรม พิธีกรรม การอ่านและการเขียนอักษรเมือง เป็นต้น
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของล้านนา
  • 15 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2557
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ โดยแสดงความสามารถหรือการนำเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพ
  • 10 คน
  • (หน้า 3)
 • โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง
  • เป็นนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปะการดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และ/หรือสากล
  • เป็นผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
  • 6 คน
  • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 31 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 6)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ