รับตรง58 นร. 14 จังหวัดภาคใต้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

รับตรง58 นร. 14 จังหวัดภาคใต้ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 50 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 250 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนหรือนักเรียนจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ งานรับนักศึกษามหาลัยทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ