TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 สิงหาคม – 8 ธันวาคม 2557 (รอบที่ 1)
 • 9 ธันวาคม 2557 – 30 มีนาคม 2558 (รอบที่ 2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 5 คน
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ 2 คน
  • ภาษาจีน 2 คน
  • อาเซียนศึกษา 2 คน
  • รัฐศาสตร์ 2 คน
  • ไทยศึกษาบูรณาการ 5 คน
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี 5 คน
  • บริหารธุรกิจ 5 คน
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 คน
  • เศรษฐศาสตร์ 5 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์ 10 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
  • การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 3 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 3 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 คน
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีความสามารถทางด้านกิจกรรมนักศึกษาทั่วประเทศ
 • ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) รวม 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 5) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 112 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7