รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • สาขาวิชาประมง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการเงิน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 2320 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์