TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 นักเรียนที่มีความสามารถฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 7 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 (สายวิทยาศาสตร์)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
 • เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า
 • หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัคร แล้วรวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5